#Beginners

Junger Tanz | Kostis Spyrou (Berlin/Cottbus)
Tanz & Bewegung | Ido Gidron (Jerusalem)
Tanz & Bewegung | Ido Gidron (Jerusalem)
Tanz & Bewegung | Adi Weinberg (Tel Aviv/Warschau/Berlin)
Tanz & Bewegung | Adi Weinberg (Tel Aviv/Warschau/Berlin)
Tanz & Bewegung | Fiona Edwards (Glasgow)
Tanz & Bewegung | Kostis Spyrou (Cottbus/Berlin)
Tanz & Bewegung | Ka Rustler (Berlin)
Tanz & Bewegung | Lukas Schapp (Potsdam)
Tanz & Bewegung | Liam Wustrack (Potsdam)
Follow us!